قوانین کنسلی ایرلاین ایران ایر

رده - کلاس نرخی

تا 24 ساعت قبل از پرواز

از ساعت 12 ظهر روز قبل به بعد

L,X,N,M,K,Q,V,S,Y,I,C,J
%30 جریمه
%60 جریمه